NEZGODNO ZAVAROVANJE KOMITENTOV BANK IN FINANČNIH ORGANIZACIJ - Poizvedba

Zavarovalec po teh dopolnilnih pogojih je lahko banka, hranilnica ali finančna družba, ki opravlja dejavnost bančnih ali drugih finančnih storitev.

Za komitenta se šteje fizična oseba, ki ima pri zavarovalcu odprt račun, sklenjeno pogodbo o uporabi plačilne ali kreditne kartice oziroma ima z zavarovalcem sklenjeno drugo pogodbo.

Zavarovan je komitent, ki na dan nezgode izpolnjuje pogoje po sklenjeni zavarovalni pogodbi. Osebe se zavarujejo ne glede na njihovo zdravstveno stanje, splošno delovno sposobnost in starost.

Način sklenitve zavarovanja

Skupinsko nezgodno zavarovanje komitentov bank in finančnih družb se lahko sklene:
•na podlagi pristopne izjave s poimensko navedbo zavarovancev (prostovoljni pristop k zavarovanju – zavarovane so samo osebe, ki so poimensko navedene v polici ali drugem seznamu, priloženem k polici ali so pristopile k zavarovanju s pristopno izjavo - zavarovanec plačuje premijo sam),

•s poimensko navedbo zavarovancev ali brez poimenske navedbe zavarovancev - zavarovani so vsi komitenti oziroma člani, razen tistih, ki so pisno izjavili, da ne želijo biti zavarovani (plačnik premije je banka – finančna družba, ki zavaruje svoje komitente in plačuje premijo).

Trajanje zavarovanja in jamstva

Za novo prijavljene osebe prične jamstvo zavarovalnice ob 24.00 uri tistega dne, ki je naveden kot začetek zavarovanja v pogodbi, pisni prijavi, predloženi zavarovalnici ali v pristopni izjavi, vendar ne prej kot ob 24.00 uri tistega dne, ko je zavarovalnica prejela prija vo, v kolikor ni dogovorjeno drugače. Jamstvo zavarovalnice preneha ob 24.00 uri tistega dne, ki je na polici ali pristopni izjavi naveden kot dan prenehanja zavarovanja oz. ob 24.00 uri tistega dne, ko zavarovalnica ali zavarovalec prejme izjavo o odstopu.

Prenehanje jamstva

V vsakem primeru pa preneha jamstvo zavarovalnice za posameznega zavarovanca ob 24.00 uri tistega dne, ko:
•poteče veljavnost odprtega računa, pogodbe o uporabi plačilne ali kreditne karticeoziroma poteče veljavnost pogodbe sklenjene med zavarovalcem ter komitentom, ki je podlaga za pristop k zavarovanju;
•je pogodba o odprtju računa, pogodba o uporabi plačilne kartice oziroma pogodba sklenjena med zavarovalcem ter komitentom, ki je podlaga za pristop k zavarovanju odpovedana;
•zavarovanec umre ali postane poslovno nesposoben;
•je trajni nalog za plačilo zavarovanja ukinjen ali odpovedan.

Zavarovalni pogoji

Za zavarovanje veljajo :

•Splošni pogoji za nezgodno zavarovanje oseb z oznako PG-NE/10-4,

•Dopolnilni pogoji za skupinsko nezgodno zavarovanje komitentov bank in finančnih družb PG-npt-VHV/10-4.