INDIVIDUALNO PROSTOVOLJNO DODATNO POKOJNINSKO ZAVAROVANJE

Z vključitvijo v individualno PDPZ si zagotovite dodatno starostno pokojnino in predčasno dodatno starostno pokojnino (pokojninska renta). Pokojninski načrt individualnega PDPZ z oznako PN-ZT-06 vključuje tudi zavarovanje dodatne družinske pokojnine in zavarovanje za primer nezgodne smrti.

Kdo in kako lahko sklene individualno PDPZ
Sklenejo ga lahko vsi, ki so vključeni v obvezno pokojninsko zavarovanje ali koristijo pravice iz tega zavarovanja. V zavarovanje se posameznik vključi tako, da izpolni pristopno izjavo k PDPZ in jo odda Zavarovalnici Triglav. Zavarovanje lahko sklenete tudi prek spleta.

Namen zavarovanja in zavarovalna kritja
Individualno PDPZ predstavlja zbiranje denarnih sredstev na osebnih računih članov z namenom, da se jim zagotovi izplačevanje dodatne starostne pokojnine od upokojitve dalje. Rezultat zadnje pokojninske reforme je sprememba Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2). Le-ta prinaša daljšo polno pokojninsko dobo in nižjo neto pokojnino. Finančna vrzel med plačo in pokojnino se tako le še poglablja, zato je varčevanje za dodatno pokojnino nujno.

Poleg zavarovanja dodatne starostne pokojnine in predčasne dodatne starostne pokojnine Pokojninski načrt z oznako PN-ZT-06 vključuje tudi zavarovanje dodatne družinske pokojnine in zavarovanje za primer nezgodne smrti. Dodatna kritja so sestavni del Pokojninskega načrta PN-ZT-06 in se zanje ne vplačuje posebej.

Osebni račun
Za posameznega člana, ki je vključen v PDPZ, zavarovalnica vodi poseben osebni račun. Vsa sredstva, ki so zbrana na osebnem računu člana, so njegova trajna last. Član lahko svoje PDPZ (vplačila, stanje in gibanje sredstev) in tudi vsa ostala sklenjena zavarovanja pri Zavarovalnici Triglav na enostaven način spremlja v spletni poslovalnici i.triglav.

Naložbena politika življenskega cikla – novost v ponudbi
Zavarovalnica Triglav je s 1. 1. 2016 ponudbo na področju PDPZ dopolnila z naložbeno politiko življenjskega cikla in tako omogočila večjo svobodo izbire glede naložbenih možnosti. Za izvajanje naložbene politike življenjskega cikla je kritnemu skladu z zajamčenim donosom TRIGLAV PDPZ – zajamčeni dodala dva nova kritna sklada, in sicer TRIGLAV PDPZ – drzni z agresivno naložbeno politiko, ki je prvenstveno namenjen članom do 45. leta starosti, in TRIGLAV PDPZ – zmerni z zmerno naložbeno politiko, ki je prvenstveno namenjen članom od vključno 45. do 55. leta starosti. Navedeni kritni skladi predstavljajo Skupino kritnih skladov TRIGLAV PDPZ. Takšen način upravljanja sredstev je v tujini uveljavljen že dolga leta, v Sloveniji pa je uvedba te novosti na področju PDPZ predvsem posledica dejstva, da so bile naložbene možnosti v okviru PDPZ do sedaj omejene. Po novem imamo možnost izbire naložbene politike z večjim potencialom rasti.

Pri naložbeni politiki življenjskega cikla gre za upravljanje sredstev na način, da se naložbe med varčevanjem prilagajajo življenjskemu ciklu (starosti) člana. Takšen način upravljanja sredstev je še posebej privlačen za mlajše člane, katerih čas upokojitve je še zelo oddaljen. Iz navedenega razloga si lahko v začetnem obdobju varčevanja privoščijo bolj tvegane naložbe in s tem tudi več naložbenega tveganja. S približevanjem času upokojitve se naložbena politika umirja (povečuje se delež varnejših naložb) in s tem tudi znižuje naložbeno tveganje. V zadnjem obdobju varčevanja pred upokojitvijo pa se s ciljem varovanja doseženih donosov do takrat zbrana sredstva in tudi vsa nadaljnja vplačila do upokojitve upravljajo v kritnem skladu TRIGLAV PDPZ – zajamčeni.

Pokojninska renta
Za obliko pokojninske rente se član odloči ob uveljavitvi pravice do dodatne starostne pokojnine oziroma do predčasne dodatne starostne pokojnine. Višina pokojninske rente se izračuna v skladu z veljavnim cenikom ob uveljavitvi pravice, pri čemer se upoštevata višina zbranih sredstev na osebnem računu PDPZ člana ter njegova starost. Pokojninska renta sodi med dohodke iz delovnega razmerja, od katerih se obračuna akontacija dohodnine. Stopnja akontacije znaša 25 %, pri čemer se v davčno osnovo všteva le polovica pokojninske rente.

Če se član ob uveljavitvi pravice do dodatne starostne pokojnine oziroma do predčasne dodatne starostne pokojnine odloči, da se mu odkupna vrednost sredstev, do katerih ima pravico do izplačila v enkratnem znesku, izplača v enkratnem znesku, se od izplačila v skladu z Zakonom o dohodnini ZDoh-2 obračuna akontacija dohodnine po davčni stopnji 25 %.

KOLEKTIVNO PROSTOVOLJNO POKOJNINSKO ZAVAROVANJE

S kolektivnim PPZ pravna oseba poskrbi, da bodo njeni člani pridobili pravico do mesečne pokojninske rente, ki se jim bo izplačevala do konca življenja, vendar ne manj kot 10 let.

Kdo lahko sklene kolektivno PPZ
Kolektivno PPZ sklene pravna oseba za svoje člane, starejše od 14 let, ne glede na njihovo zdravstveno stanje. Kolektivni pristop je možen samo, če k zavarovanju pristopi vsaj pet oseb. Zavarovancem se glede na velikost skupine prizna popust.

Trajanje zavarovanja
Zavarovanje se sklene tako, da začne veljati 1. v mesecu. Doba trajanja ni nujno vezana na upokojitev po obveznem pokojninskem zavarovanju, lahko jo določite individualno, v skladu s svojimi potrebami in željami. Da bi si zagotovili dostojno pokojninsko rento do konca življenja je priporočljivo plačevanje premije do upokojitve. Ker se privarčevana sredstva lahko začnejo izplačevati že pred potekom 10 let od začetka zavarovanja, je zavarovanje primerno tudi za tiste, ki imajo manj kot 10 let do upokojitve.
Donosnost zavarovanja

Zavarovalnica Triglav jamči določen minimalni letni donos na plačano čisto premijo, ki je vplačana zavarovalna premija, zmanjšana za vstopne stroške.

Poleg tega je zavarovanje udeleženo pri vsakoletnem dobičku, ustvarjenem z upravljanjem portfelja življenjskih, rentnih in prostovoljnih pokojninskih zavarovanj.

Izplačilo v primeru smrti
V primeru smrti zavarovanca v obdobju plačevanja premije se upravičencem izplača odkupna vrednost zavarovanja.
V primeru smrti zavarovanca v 10 letnem obdobju izplačevanja pokojninske rente, se bo renta izplačevala še naprej upravičencem, in sicer do poteka desetletnega obdobja.

V primeru smrti zavarovanca po poteku desetletnega obdobja izplačevanja pokojninske rente se izplačila prenehajo.