Individualno – posamično nezgodno zavarovanje je namenjeno zavarovanju za primer nezgode posameznika pri opravljanju dela in/ali v prostem času.

Izbirate lahko med dvema oblikama jamstev:
•Neomejeno jamstvo: zavarovani ste tako v času opravljanja rednega dela kot v vašem prostem času.
•Omejeno jamstvo: zavarovani ste za primer nezgode, ki se vam pripreti pri opravljanju rednega dela, na službenih potovanjih, sestankih … in pri opravljanju drugega dela po nalogu sklenitelja zavarovanja.

Zavarujete se lahko za sledeče nevarnosti:

•izgubo življenja zaradi nezgode,
•invalidnost kot posledico nezgode,
•prehodno nesposobnost za redno delo,
•nastanitev v bolnišnici kot nadomestilo za bolnišnični dan,
•nastanka stroškov zdravljenja.
V primeru nezgode je zavarovana oseba upravičena do izplačila največ do dogovorjene zavarovalne vsote na polici, in sicer v primeru:
•smrti zavarovanca zaradi nezgode: zavarovalnica izplača upravičencu dogovorjeno zavarovalno vsoto za primer nezgodne smrti; 
•invalidnosti kot posledice nezgode: zavarovalna vsota za primer invalidnosti se izplača ob stoodstotni invalidnosti zavarovanca zaradi nezgode ali pa se izplača del zavarovalne vsote – glede na ugotovljeno invalidnost po tabeli invalidnosti; 
•dnevne odškodnine: za čas, ko zavarovanec zaradi nezgode ni sposoben opravljati svojega rednega dela, a za največ 200 dni nesposobnosti za delo; 
•nadomestila za bolnišnični dan: nadomestilo za bolnišnični dan se izplača za vsako prenočitev zavarovanca v bolnišnici zaradi zdravljenja posledic nezgode, vendar največ za 365 dni v dveh letih od dneva nezgode; 
•stroškov zdravljenja: zavarovalnica povrne stroške zdravljenja, ki jih je zavarovanec imel ob nezgodi in za katere se izkaže, da jih je moral plačati sam (participacija, prispevki za ortopedske pripomočke, stroški operativnih posegov,…), in sicer do zneska, ki je dogovorjen ob sklenitvi.
Višina zavarovalne premije je odvisna od:•izbranih nevarnosti, za katere se želimo zavarovati,
•višine zavarovalne vsote za posamezne zavarovane nevarnosti, 
•časa trajanja zavarovanja, 
•dela, ki ga opravljate, 
•ostalih dejavnikov, ki vplivajo na višino zavarovalne premije (npr.: omejeno ali neomejeno jamstvo)

Čas trajanja zavarovanja

Zavarovanje je mogoče skleniti od enega dne pa do enega leta trajanja zavarovanja.

Kdo je lahko zavarovan?

Po Splošnih pogojih, ki veljajo za posamično (individualno) zavarovanje so zavarovane lahko osebe, stare od 14 do 75 let. 
Zavarovalni pogoji
Individualno – posamično nezgodno zavarovanje je namenjeno zavarovanju za primer nezgode posameznika pri opravljanju dela in/ali v prostem času.

Izbirate lahko med dvema oblikama jamstev:
•Neomejeno jamstvo: zavarovani ste tako v času opravljanja rednega dela kot v vašem prostem času.
•Omejeno jamstvo: zavarovani ste za primer nezgode, ki se vam pripreti pri opravljanju rednega dela, na službenih potovanjih, sestankih … in pri opravljanju drugega dela po nalogu sklenitelja zavarovanja.

Zavarujete se lahko za sledeče nevarnosti:

•izgubo življenja zaradi nezgode,
•invalidnost kot posledico nezgode,
•prehodno nesposobnost za redno delo,
•nastanitev v bolnišnici kot nadomestilo za bolnišnični dan,
•nastanka stroškov zdravljenja.
V primeru nezgode je zavarovana oseba upravičena do izplačila največ do dogovorjene zavarovalne vsote na polici, in sicer v primeru:
•smrti zavarovanca zaradi nezgode: zavarovalnica izplača upravičencu dogovorjeno zavarovalno vsoto za primer nezgodne smrti; 
•invalidnosti kot posledice nezgode: zavarovalna vsota za primer invalidnosti se izplača ob stoodstotni invalidnosti zavarovanca zaradi nezgode ali pa se izplača del zavarovalne vsote – glede na ugotovljeno invalidnost po tabeli invalidnosti; 
•dnevne odškodnine: za čas, ko zavarovanec zaradi nezgode ni sposoben opravljati svojega rednega dela, a za največ 200 dni nesposobnosti za delo; 
•nadomestila za bolnišnični dan: nadomestilo za bolnišnični dan se izplača za vsako prenočitev zavarovanca v bolnišnici zaradi zdravljenja posledic nezgode, vendar največ za 365 dni v dveh letih od dneva nezgode; 
•stroškov zdravljenja: zavarovalnica povrne stroške zdravljenja, ki jih je zavarovanec imel ob nezgodi in za katere se izkaže, da jih je moral plačati sam (participacija, prispevki za ortopedske pripomočke, stroški operativnih posegov,…), in sicer do zneska, ki je dogovorjen ob sklenitvi.
Višina zavarovalne premije je odvisna od:•izbranih nevarnosti, za katere se želimo zavarovati,
•višine zavarovalne vsote za posamezne zavarovane nevarnosti, 
•časa trajanja zavarovanja, 
•dela, ki ga opravljate, 
•ostalih dejavnikov, ki vplivajo na višino zavarovalne premije (npr.: omejeno ali neomejeno jamstvo)

Čas trajanja zavarovanja

Zavarovanje je mogoče skleniti od enega dne pa do enega leta trajanja zavarovanja.

Kdo je lahko zavarovan?

Po Splošnih pogojih, ki veljajo za posamično (individualno) zavarovanje so zavarovane lahko osebe, stare od 14 do 75 let. 
Zavarovalni pogoji

Za zavarovanje veljajo: 
•Splošni pogoji za nezgodno zavarovanje oseb z oznako PG-NE/10-4.