Zavarovanje amaterskih športnikov je namenjeno osebam, ki se amatersko ukvarjajo s športom kot registrirani člani športnih društev. To zavarovanje lahko sklene pravna ali fizična oseba. Zavarovanje je lahko posamično ali skupinsko, vendar je premija za eno osebo v obeh primerih enaka.

Izbirate lahko med sledečimi oblikami zavarovanj za amaterske športnike:
•nezgodno zavarovanje poklicnih športnikov – profesionalcev,
•nezgodno zavarovanje članov športnih organizacij – amaterjev; 
•zavarovanje udeležencev športnih dirk in tekmovanj; 
•zavarovanje stroškov zdravljenja za inozemske udeležence športnih tekmovanj; 
•zavarovanje udeležencev množičnih rekreativnih prireditev.

Izplačilo dnevnega nadomestila pri amaterskih športnikih je vezano za čas nesposobnosti opravljanja njihovega rednega dela in ne za čas nesposobnosti športnih aktivnosti.

Vrhunski in profesionalni športniki se glede na celoletno zavarovanje zavarujejo po posebnih premijski skupini. Izplačilo dnevnega nadomestila traja ves čas trajanja nesposobnosti opravljanja njihovega rednega dela – treningov in tekmovanj. 

Osebe – tako amaterje, kot profesionalne športnike je mogoče zavarovati za sledeče nevarnosti:

•izgubo življenja zaradi nezgode,
•invalidnost kot posledico nezgode,
•prehodno nesposobnost za redno delo,
•nastanitev v bolnišnici kot nadomestilo za bolnišnični dan,

•nastanka stroškov zdravljenja.
V primeru nezgode je zavarovana oseba upravičena do izplačila dogovorjene zavarovalne vsote na polici, in sicer v primeru:
•Smrti zavarovanca zaradi nezgode: zavarovalnica izplača upravičencu dogovorjeno zavarovalno vsoto za primer nezgodne smrti; 
•Invalidnosti kot posledico nezgode: zavarovalna vsota za primer invalidnosti se izplača ob stoodstotni invalidnosti zavarovanca zaradi nezgode ali pa se izplača del zavarovalne vsote – glede na ugotovljeno invalidnost po tabeli invalidnosti, ki je sestavni del splošnih pogojev za nezgodno zavarovanje; 
•Dnevne odškodnine: za čas, ko zavarovanec ni sposoben opravljati svojega rednega dela, a za največ 200 dni nesposobnosti za delo; 
•Nadomestila za bolnišnični dan: nadomestilo za bolnišnični dan se izplača za vsako prenočitev zavarovanca v bolnišnici zaradi zdravljenja posledic nezgode, vendar največ za 365 dni v dveh letih od dneva nezgode; 
•Stroškov zdravljenja: zavarovalnica povrne stroške zdravljenja, ki jih je zavarovanec imel ob nezgodi in za katere se izkaže, da jih je moral plačati sam (participacija, prispevki za ortopedske pripomočke, stroški operativnih posegov …), in sicer do zneska, ki je dogovorjen ob sklenitvi.

Zavarovalni pogoji

Za amaterske športnike veljajo : 
•Splošni pogoji za nezgodno zavarovanje oseb PG-NE/10-4. 
•Dopolnilni pogoji za nezgodno zavarovanje oseb pri opravljanju športnih dejavnosti.
Za vrhunske športnike profesionalce pa veljajo : 
•Splošni pogoji za nezgodno zavarovanje oseb PG-NE/10-4.