Vsebina zavarovanja

Zavarovanje nadomestil je dodatno zavarovanje, ki vam olajša obdobje, ki ga morate preživeti v bolnišnici ali zdravilišču, kot tudi v primeru potrebne ambulantne rehabilitacije oziroma v primeru bivanja vašega otroka v bolnišnici.

Predmet zavarovanja je izplačilo denarnega zneska (nadomestila).

Zavarovanje nadomestil zajema nabor programov, med katerimi posameznik izbere tistega, ki mu najbolj ustreza.

Programi zavarovanja nadomestil:

PROGRAM 1: Za primere bivanja v bolnišnici ali zdravilišču, boste prejemali dnevno denarno nadomestilo, s katerim lahko vsaj delno nadomestite izpad dohodkov ali pa si z izplačanim nadomestilom omogočite nadstandardno oskrbo. Nadomestilo se izplača tudi v primeru poroda.

PROGRAM 2: Če imate v družini otroka, vam priporočamo, da izberete ta program zavarovanja, ki poleg vsebine iz programa 1, vključuje tudi nadomestilo za bivanje otroka zavarovanca v bolnišnici zaradi bolezni oziroma poškodbe.

PROGRAM 3: Nadomestilo se izplača za vsak dan izvajanja ambulantne rehabilitacije (delovne ali govorne terapije oziroma ambulantne fizioterapije), če je nadaljevanje bolnišničnega bivanja zavarovanca.

PROGRAM 4: Z izbiro tega programa si zagotovite tako nadomestilo za bivanje v bolnišnici ali zdravilišču, kot nadomestilo za bivanje otroka in za ambulantno rehabilitacijo.

V primeru neprekinjenega bolnišničnega bivanja, ki je daljše od 10 dni, ste upravičeni tudi do dodatnega enkratnega nadomestila v višini 80 EUR.

Čakalna doba

Za zavarovanje velja čakalna doba tri (3) mesece za primer diagnosticiranja oziroma zdravljenja bolezni in enajst (11) mesecev za primer poroda.

Obseg zavarovanja

Višine nadomestil so navedene na zavarovalni polici.
Nadomestilo za bolnišnično bivanje zavarovanca se zviša za 50% v primeru sočasnega
bolnišničnega bivanja zavarovanca in njegovega zakonskega oziroma zunajzakonskega
partnerja.
Nadomestilo za zdraviliško bivanje se zviša za 50% v primeru, da je iz medicinskih razlogov
potrebno spremstvo zavarovanca.

Zavarovalnica izplača nadomestilo za bolnišnično oziroma zdraviliško bivanje zavarovanca ter
zakonskega oziroma zunajzakonskega partnerja ali spremljevalca zavarovanca in bolnišnično
bivanje otroka zavarovanca, če bivanje traja najmanj oseminštirideset (48) ur.

Zavarovalnica izplača nadomestilo za ambulantno rehabilitacijo, ki je nadaljevanje bolnišničnega bivanja zavarovanca.

V zavarovalnem letu se izplača nadomestilo:
1.za bolnišnično bivanje za največ trideset (30) dni;
2.za zdraviliško bivanje za največ enaindvajset (21) dni;
3.za bolnišnično bivanje otroka zavarovanca za največ osem (8) dni za vse otroke zavarovanca
skupaj;
4.za ambulantno rehabilitacijo za največ petnajst (15) dni.

Enkratno nadomestilo v primeru neprekinjenega bolnišničnega bivanja se izplača, če je hkrati
izplačano nadomestilo za bolnišnično bivanje, vendar največ dva (2) krat v zavarovalnem letu.

Zavarovalnica izplača nadomestilo za bolnišnično bivanje, zdraviliško bivanje oziroma
ambulantno rehabilitacijo v Republiki Sloveniji.

Sklenitev zavarovanja

Če želite skleniti Zavarovanje nadomestil, nam pošljite povpraševanje na trzenje@zdravstvena.net

Starost zavarovanca ob začetku zavarovanja je lahko največ šestdeset (60) let, če ni z zavarovalno polico dogovorjeno drugače.

Zavarovanje se sklene na podlagi ponudbe, ki vključuje vprašalnik oziroma izjavo o zdravstvenem stanju zavarovanca.

Podpisana ponudba za sklenitev zavarovanja, ki je bila predložena zavarovalnici, obvezuje ponudnika osem (8) dni od dneva, ko je prispela k zavarovalnici. Če zavarovalnica v tem roku ne odkloni ponudbe, ki se ne odmika od pogojev, po katerih sklepa zavarovanje, se šteje, da je ponudba sprejeta in da je zavarovanje sklenjeno tistega dne, ko je ponudba prispela k zavarovalnici.
Če je zavarovalnica pripravljena ponudbo sprejeti samo pod posebnimi ali spremenjenimi pogoji, je zavarovanje sklenjeno šele s tistim dnem, ko zavarovalec na te pogoje pristane. Šteje se, da je ponudnik odstopil od ponudbe, če na posebne ali spremenjene pogoje zavarovalnice ni pristal v osmih (8) dneh od dneva prejema pisnega obvestila zavarovalnice.
Zavarovalnica lahko ponudbo za sklenitev zavarovanja zavrne brez obrazložitve.

V primeru sklenitve zavarovanja na daljavo ima zavarovalec skladno z določbami zakonodaje, ki
ureja varstvo potrošnikov, pravico, da v petnajstih (15) dneh od sklenitve zavarovanja brez obrazložitve odstopi od zavarovanja.